Om oss

Mera Skog startade år 1976 vid en tidpunkt när man befarade framtida virkesbrist. I takt med växande insikter om felaktigheten i dessa farhågor kom Mera Skog alltmer att ägna sig åt information och utbildningsverksamhet inom regionen.

Mera Skog finansieras av medlemmarna och arbetet leds av en ledningsgrupp samt verksamhetsledaren. I organisationen ingår vidare lokala kommungrupper vilka medverkar vid det praktiska genomförandet av olika aktiviteter.

Vision: Mera Skog ska verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i
Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras.

Tillvägagångssätt
* Mera skog strävar efter att öka kunskapen om – och intresset för – skogen och alla dess värden
* Mera Skog arbetar aktivt med utomhuspedagogik
* Mera Skog skapar en skoglig mötesplats för barn och unga där skogens alla värden och skogsnäringens behov av kompetent       arbetskraft förmedlas
*Mera Skog bidrar till omställningen mot ett miljömässigt hållbart samhälle, där en konkurrenskraftig, innovativ och           kunskapsbaserad skogsnäring spelar en aktiv roll 
* Tillsammans gör vi skogen till en arena för att lära oss om dåtid, samtid och framtid
* Vi har ett fokus på att skogen är en värdefull och förnyelsebar resurs och förhåller oss till detta i all kontakt gentemot     intressenter såsom lärare, elever, SYV’ar och beslutsfattare
* Vi ska möta lärare, SYV’ar, politiker och lärarstudenter och öka deras kunskaper om skog, skogsindustrin samt dess produkter, sett ur ett helhetsperspektiv
Verksamhetsplan 2019-2021; klicka på filen till vänster.